ადგილმდებარეობა

sastumros adgilmdebareoba xelsayreli da mimzidvelia saqmiani da sxva saxis turistebisaTvis, radgan sastumro “bomondi” mdebareobs qalaqis centrSi ruTavelis gamziridan 2 wuTis savalze, z. faliaSvilis saxlobis Tbilisis operisa da baletis saxelmwifo Teatris (http://www.opera.ge/), SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo Teatris (http://rustavelitheatre.ge/) da rusTavelis da amiranis kinoTeatrebis siaxloves. aqvea saqarTvelos erovnuli muzeumi (www.museum.ge), saqarTvelos xelovnebis muzeumi (georgiamuseum.org), sabWoTa okupaciis muzeumi (http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Soviet_Occupation_(Tbilisi)), giorgi leoniZis saxelobis literaturis saxelmwifo muzeumi (www.literaturemuseum.ge), saqarTvelos parlamenti (www.parliament.ge), v. sarajiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo konservatoria (www.conservatoire.edu.ge), Tbilisis sakrebulo (http://www.sakrebulo.ge), saqarTvelos banki (www.bog.ge) da sxva sasargeblo obieqtebi.

adgils, sadac sastumro mdebarobs “mTawminda” hqvia (“wminda mTa”), romelsac qalaqis centris udidesi nawili ukavia. 1936-1938 wlebSi aq sam-sarTuliani Senoba aaSenes funikulioris (samTo sabagiro rkinigza (501 m) zeda da qveda sadgurebiT) Zveli zeda sadguris nacvlad, romelic zRvis donidan 727 metris simaRleze mdebareobs. im droisTvis “gansxvavebuli” da yvelaze lamazi Senoba Tbilisis simbolod iqca.